Wizja Amazons
Dodane przez niobate dnia November 12 2008 10:56:51
1. Ten Klub zbudowany jest obecnie na 6 g?ównych zasadach i b?dzie si? o nie opiera? w przysz?o?ci.

2. Ten klub pozostaje domem dla kobiet, które pragn? ci?gle si? rozwija? i sprawdza? swoje mo?liwo?ci.

3. W tym Klubie Twoja ?yciowa przesz?o?? nie ma znaczenia, ale wa?ne jest kim jeste? tu i teraz w?ród Amazons.

4. Z?o?enie przysi?gi jest wieczne.

5. Mianem Siostry okre?lamy osob?, której ca?kowicie mo?na zaufa?.

6. Klub jest ponad wszystko.

7. Dramaty nigdy nie b?d? obecne w domu Amazons.

8. Ka?da z Nas jest inna. My to rozumiemy i wspieramy si? nawzajem.

9. To jest WMC, nie spodziewaj si? ?e rozpoczynaj?c rozmow? o religii lub polityce ka?da b?dzie si? z Tob? zgadza?a (Szanujemy wolno?? pogl?dów i przekona?)

10.To nie jest Twoja wizja WMC.., to nie jest moja wizja WMC...to jest Klub, którego przysi?ga?y?my broni?. Kto? przed nami stworzy? t? wizj?, a My przysi?g?y?my by? jej wierne do ko?ca ?ycia.